THUMBNAIL SIZEStandard image

https://legalsupport.am/wp-content/uploads/2018/09/post_02-160x160.jpg

SMALL SQUARE SIZEFade to grey

https://legalsupport.am/wp-content/uploads/2018/09/post_02-320x320.jpg

SMALL SQUARE SIZEFlip image

https://legalsupport.am/wp-content/uploads/2018/09/post_02-320x320.jpg

FULL SIZEZoom in

https://legalsupport.am/wp-content/uploads/2018/09/post_02.jpg

LARGE SQUARE SIZEZoom in & gray

https://legalsupport.am/wp-content/uploads/2018/09/post_02-1280x1200.jpg

HARD ROUNDED SHAPEFade from grayscale

https://legalsupport.am/wp-content/uploads/2018/09/post_02-1280x1200.jpg

LARGE RECTANGLE SIZE / SOFT ROUNDED SHAPEScroll effect

https://legalsupport.am/wp-content/uploads/2019/10/inner_team_01-720x1200.jpg

LARGE VERTICAL RECTANGLE SIZEZoom in & content

https://legalsupport.am/wp-content/uploads/2018/09/post_02-720x1200.jpg

Headline & Button

1 VISIBLE SLIDESImage Slider

post_07
post_05
post_01

4 VISIBLE SLIDESImage Slider

SMALL GAPMasonry Image Grid

LARGE GAPMasonry Image Grid

https://legalsupport.am/wp-content/uploads/2022/08/cropped-IMG-d4d363dedcecf2598cb12c3388c505c3-V-160x160.png
ք. Երևան, Սեբաստիա 56

Խորհրդատվություն ստանալու համար

Մենք սոցիալական ցանցերում

Created by Lemmon Business