Գույքային և ոչ գույքային պահանջներ

Գույքային և ոչ գույքային պահանջներ

1. Գումարների բռնագանձման պահանջներ

2. Պատճառված վնասների և բաց թողնված օգուտի հատուցման պահանջներ, հանցագործությամբ պատճառված վնաս,
վարչարարությամբ պատճառված վնաս

3. Չվճարված աշխատավարձի , հարկադիր պարապուրդի գումարի հատուցման պահանջներ, կամ այլ վճարների
բռնագանձման պահանջներ

4․ Պայմանագրերի հետ կապված գործողություններ՝ Պայմանագիր կնքելուն պարտավորեցնելու, պահանջներ և այլ

5․ Գործարքների անվավերության պահանջներով

6․ Գործարքների անվավերություն

7․ Գրավի իրավունքից ծագող վեճեր,

8․ Գույքն ուրիշի ապօրինի տիրապետումից ետ վերադարձնելու պահանջներով,

9․ Պատվի և արժանապատվության պաշտպանությունը

10․ Գործարար համբավի պաշտպանությունը

11․ Հարկադիր սերվիտուտ սահմանման պահանջ,

12․Կյանքի և առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման պահանջներ

13․ Սեփականության իրավունքի ճանաչում, այդ թվում՝ ձեռքբերման վաղեմության ուժով

14․ Ընդհանուր սեփականության բաժանում, ներառյալ` ընդհանուր սեփականությունից բաժնի առանձնացում

15․ Ամուսինների ընդհանուր գույքի բաժանում, Ներկայացուցչություն կառուցապատման նախագծային փաստաթղթերի
ձեռքբերման, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի, շինթույլտվության և շինարարության ավարտի
փաստագրման հարցերով,

16․ Օգտագործման իրավունքի դադարեցում, ներառյալ` հատուցմամբ կամ անհատույց բնակելի տարածության
օգտագործման իրավունքի դադարեցում և բնակարանից վտարումը

17․ Պետական գնումների մասնակցության աջակցում, ապահովում և, կամ խախտումներով կայացած աճուրդների և
գնման գործընթացի բողոքարկում

https://legalsupport.am/wp-content/uploads/2022/08/cropped-IMG-d4d363dedcecf2598cb12c3388c505c3-V-160x160.png
ք. Երևան, Սեբաստիա 56

Խորհրդատվություն ստանալու համար

Մենք սոցիալական ցանցերում

Created by Lemmon Business